84976719595   

KHO NHẠC CHUÔNG
Là danh sách nhạc chuông do người dùng tạo ra. Nhạc chuông sau khi được BQT duyệt mới xuất hiện trên hệ thống để người khác tải về.
Xếp theo:
Nhạc Quốc tế / Tạo bởi 84976719595 3 năm trước - 278 lượt

HƯỚNG DẪN

1. Chờ duyệt: Danh sách nhạc chuông bạn tạo đang chờ duyệt. Chỉ có bạn được tải các nhạc chuông này về.
2. Tự tạo: Danh sách nhạc chuông bạn tạo ra và đã được duyệt. Nhạc chuông được duyệt sẽ được sử dụng trong toàn bộ hệ thống.
3. Từ chối: Danh sách nhạc chuông bạn tạo ra nhưng không phù hợp với quy định và bị từ chối.
4. Đã dùng: Danh sách nhạc chuông đã được bạn tải về hoặc cài nhạc chờ.